Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

4. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

We stellen bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar aan strategische partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te leveren of om ons te helpen bij het verkopen aan klanten. Persoonlijke gegevens worden door ons alleen met deze bedrijven gedeeld om onze producten, diensten en advertenties te leveren of te verbeteren; het zal niet worden gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
4.1 Dienstverleners

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals websitehosting, e-maildiensten, marketing, sponsoring van sweepstakes, wedstrijden en andere promoties, auditing, het uitvoeren van klantorders, gegevensanalyse, het verlenen van klantenservice en het uitvoeren van onderzoek en tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen zich overal bevinden waar we actief zijn.
4.2 Zakelijke filialen en zakelijke zakelijke transacties

We kunnen persoonlijke gegevens delen met gelieerde bedrijven en zakelijke partners. In het geval van een fusie, reorganisatie, overname, joint venture, toewijzing, afsplitsing, overdracht of verkoop of vervreemding van ons bedrijf of een deel ervan, inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures, kunnen we alle alle persoonsgegevens aan de betreffende derde partij.
4.3 Wettelijke naleving en beveiliging

Het kan nodig zijn - door de wet, juridische procedures, rechtszaken en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten uw land van verblijf - dat wij persoonlijke gegevens vrijgeven. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang.
We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we te goeder trouw vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en beschikbare rechtsmiddelen na te streven, onze algemene voorwaarden af te dwingen, fraude te onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen.
4 .4 Legal Basis f of D e verwerking van persoonsgegevens uit EER Residents

Het kan nodig zijn - door de wet, juridische procedures, rechtszaken en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten uw land van verblijf - dat wij persoonlijke gegevens vrijgeven. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang.
Als u binnen de Europese Economische Ruimte (EER) woont, is onze verwerking van uw persoonsgegevens gerechtvaardigd als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Telkens wanneer we uw toestemming verkrijgen;

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons of voor het nemen van precontractuele stappen op uw verzoek;

Wanneer de verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen;

Waar de verwerking noodzakelijk is om wettelijke en redelijke redenen (in deze situatie zullen we de details specifiek toelichten)